این کتاب برای اولین بار در ایران ، در پاییز 1396 و دومین چاپ کتاب در پاییز 1398 ، در قطع A4 چاپ رنگی , صحافی نفیس و تیراژ انبوه تهیه شده و دارای فصل های : پنل سولار – سیستم های گرمایشی _ سیستم های سرمایشی _ روشنایی _ سیستم های تصفیه ی آب _ لوازم الکتریکی _ تجهیرات اندازه گیری _ پمپ و توربین _ ژنراتور های خورشیدی _ انرژی آب _ انرژی باد – انرژی زمین گرمایی _  انرژی اقیانوسی و امواج و جذر و مد _ انرژی زیست  توده _ انرژی زیست گاز _ انرژی پیل سوختی و سوخت های گیاهی می باشد.